Over Close to Care

Close to Care ondersteunt kwetsbare groepen van mensen door middel van een smartphone applicatie. Deze app geeft de persoon meer grip op z'n eigen leven en geeft aanvullende support in het dagelijks leven zonder dat daar altijd fysiek aanwezige professionals bij nodig zijn. De zorgprofessional of mantelzorger kan op individueel niveau structuur bieden middels het creëren van een agenda en het geven van taken. De zorg kan op afstand gemonitoord worden en de onderlinge communicatie tussen de individu, de professional, de mantelzorger en het sociale netwerk wordt op eenvoudige en natuurlijke wijze gefaciliteerd.

Zo wordt letterlijk vormgegeven aan het begrip Samenredzaamheid.

 

 

 Close to Care is een product van Habitat Lekker Leven. 

 

 

10
 
 • 1 Goede ondersteuning en bevordert de participatie 
 • 2 In te zetten voor meerdere doelgroepen
 • 3 Eenvoudig aan te brengen structuur in dagelijks leven
 • 4 Grote bijdrage aan zelfredzaamheid en regie over eigen leven
 • 5 Kostenbesparend
 • 6 Eenvoudig face tot face contact door middel van beeldbellen
 • 7 Communicatie tussen individu, mantelzorg, sociale netwerk en professional
 • 8 Eenvoudige programmering na goede instructie
 • 9 Voorzien van noodknop waardoor direct contact mogelijk is
 •  Vanzelfsprekende, intuitieve en eenvoudige bediening voor iedereen

Screenshots

Hiernaast vindt u een aantal screenshots van het Close to Care systeem en de mobiele applicatie. Zorgverleners of mantelzorgers geven input aan de mobiele applicatie via het online platform. 

Hoe werkt Close to Care

Close to Care is een innovatieve vorm van digitale ondersteuning aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning komt binnen via een eenvoudig te installeren app op de smartphone of een tablet. Afhankelijk van de hulpvraag kan iemand ondersteund worden in eenvoudige dagelijkse zaken als: opstaan, tandenpoetsen, naar het werk gaan etc. Indien gewenst kan de persoon gevraagd worden of hij aan een activiteit heeft deelgenomen. Zo ontstaat er zicht op de mate waarin gevolg gegeven wordt aan de support en kan er een mogelijke interventie  plaatsvinden. Er zijn vele vormen van ondersteuning mogelijk en de programmering hiervan is voor iedere persoon vrij eenvoudig en is makkelijk aan te passen aan de veranderende omstandigheid van de betreffende persoon.


Wanneer iemand acute hulp nodig heeft, met een dwingende vraag zit of in nood is, kan deze persoon gebruik maken van de "Buddyknop" en vindt er onmiddellijk telefonisch contact plaats met de buddy. Dit kan een professional zijn maar ook iemand uit de directe omgeving van de individu. Deze functionaliteit geeft een groot gevoel van veiligheid voor alle partijen. Het is eenvoudig te programmeren wie wanneer als buddy fungeert en dus bereikbaar is.

Met Close to Care wordt technologie ingezet voor de support van kwetsbare groepen in de samenleving, mensen die een bepaalde vorm van ondersteuning nodig hebben in hun leven. Close to Care stelt deze mensen in staat om meer zelfstandig en met regie op het eigen leven een betekenisvolle plek in de samenleving te hebben.

Meerdere groepen kunnen direct baat hebben bij deze vorm van support. Close to Care richt zich o.a. op:

 

 • Mensen met afstand tot de samenleving
 • Mensen met een participatiebehoefte, participatievraag en participatieproblemen
 • Kwetsbare jongeren, volwassen, en ouderen
 • Jongeren met gedragsproblematiek
 • Jongeren en volwassenen met autisme
 • Eenzame ouderen met participatie problematiek

 

Close to Care wil laagdrempelig beschikbaar zijn. Daarom bieden we deze technologische dienstverlening aan meerdere partijen aan:
 

 • Instellingen die voor hun ambulante begeleiding zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning. Close to Care biedt bij ambulante dienstverlening een kostenbesparende aanvullende ondersteuning
 • Kleinschalige zorgondernemers (mogelijk aangesloten bij Habitat Lekker Leven) die binnen hun kleinschalige onderneming goede waarborgen voor kwalitatieve ondersteuning willen bieden
 • Zorgcoöperaties kunnen hun leden extra ondersteuning bieden met Close to Care
 • Individuele mantelzorgers die met ondersteuning van Close to Care in samenwerking met hun netwerk (familie, buren en vrienden) goede ondersteuning willen bieden
 • Gemeentes die Close to Care aanbieden aan lokale zorgondernemers of particulieren die zo in staat gesteld worden optimale ondersteuning te bieden binnen een beperkt begeleidingsbudget. Gemeentes dragen zodoende bij aan goede mantelzorg en informele zorg en versterken op die wijze de voorliggende voorzieningen
 • Sociale (wijk)teams Het is mogelijk om goede begeleiding op afstand vorm te geven in een situatie waar fysieke aanwezigheid niet gewenst is of wanneer daar geen budget voor is. Een goede communicatie tussen de verschillende partijen kan dan belangrijk zijn. Close to Care brengt die tot stand

 

Dagelijkse gang van zaken:

Close to Care helpt de individu om de dagelijkse gang van zaken met enige ondersteuning te doorlopen.

Voor iedere gebruiker wordt een programma van relevante activiteiten geïnstalleerd dat volledig af te stemmen is op de individuele hulpvraag. Zo kan de persoon op zijn smartphone of tablet herinnerd worden aan algemene zaken als opstaan, tandenpoetsen en bijvoorbeeld de bustijden. Dit geld ook voor bijvoorbeeld: de wekelijkse voetbal, het inpakken van de sporttas en familiebezoek. Ook kunnen items ingevoerd worden die betrekking hebben op iemands werk of de school. Succes op deze plekken in de samenleving is van groot belang voor het welzijn van de persoon.

Zo wordt een heldere structuur aangeboden waarbinnen iemand vrij zelfstandig door het leven kan gaan. Close to Care biedt een welkome aanvulling op fysieke begeleiding die steeds minder ruim voorhanden is.

 

 

Feedback:

Wanneer het van belang is dat een professional weet of er al dan niet gevolg gegeven is aan een ondersteuninssignaal, wordt de persoon gevraagd feedback te geven. De professional kan dan eventueel contact op nemen of, indien nodig, in aktie komen. De feedback kan er toe bijdragen dat de professional een helder beeld krijgt over de ondersteuning die een persoon nodig heeft. Zo kan Close to Care een goede input leveren aan het ondersteuningsplan.

 

 

Beeldbellen:

Met Close to Care kan beeldcontact tot stand gebracht worden tussen de individu en de professional of de mantelzorger. Deze beeldbelfunctie wordt met een enkele druk op het scherm tot stand gebracht. Veel mensen communiceren makkelijker wanneer ze een gezicht kunnen zien. En soms is het handig is om de begeleider iets te laten zien waardoor er beter besloten kan worden tot eventuele actie.

 

 

Buddyknop: 

In geval van nood, paniek of wanneer zich een acute vraag voordoet, kan iemand gebruik maken van de zg. Buddyknop die altijd zichtbaar is op het beeldscherm. Er vindt dan onmiddellijk telefonisch contact plaats met de Buddy. Dit kan een professional, de mantelzorger of iemand uit het netwerk van de persoon zijn. Het is eenvoudig te programmeren wie wanneer als buddy optreedt.

 

 

Co-creatie door professional, mantelzorg en netwerk:

Close to Care faciliteert een natuurlijke samenwerking tussen professionals, mantelzorg en het directe netwerk van de persoon. Beeldbellen, chatten en telefoneren helpen daarbij. Met behulp van de buddyknop kan een betekenisvolle rol ontstaan voor mensen uit het netwerk. Zo verstevigt Close to Care met innovatieve technologie het netwerk van iemand en krijgt het begrip Samenredzaamheid daadwerkelijk inhoud.

 

 

 

Programmeren:

Er wordt bij iedere verantwoordelijke eenvoudige een klantvriendelijk programma geinstallerd. U kunt er direct mee aan de slag. De verschillende individuele begeleidingsonderdelen zijn snel ingevoerd. Ook de lijsten voor de chat, telefoon en beeldbellen zijn gemakkelijk aan te maken. Het rooster voor de Buddy bezetting is in een overzichtelijk schema weergegeven en alle onderdelen kunnen naar believen worden aangepast.

 

 

Push and pull:

De persoon ontvangt gerichte ondersteuning op zijn device waardoor een goede structuur ontstaat. Maar de communicatie bij Close to Care gaat ook de andere kant op. Op eenvoudige wijze kan de persoon op eigen initiatief communiceren, zoals bij het geven van feedback, chatten, telefoneren en beeldbellen. Tevens is er de mogelijkheid om in een accute situatie met een simpele druk op de buddyknop direct in verbinding te komen met een professional of mantelzorger. De communicatie gaat twee richtingen op; ontvangen èn zenden, wij noemen dat push and pull.

 

 

Voor alle devices:

Close to Care is te gebruiken op meerdere platforms en op meerdere apparaten (devices)

Zo kan de toepassing gebruikt worden op zowel Android als IOS devices, zowel op de smartphone als een tablet.

 

    

Close to Care is ontstaan vanuit de overtuiging dat kwetsbare groepen optimaal moeten kunnen participeren in de samenleving. Het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en het voeren van de regie over je eigen leven zijn daarin belangrijke aspecten die er toe bij dragen dat er minder afhankelijkheid ontstaat van de overheid. 

 

Met Close to Care is een technologie ontwikkeld die deze punten ondersteunt en versterkt. Close to Care is toegankelijk voor iedereen en biedt een op de individuele persoon gerichte aanvullende ondersteuning.

 

Voordelen:

 • In te zetten voor meerdere doelgroepen
 • Participatie bevorderend
 • Regie op eigen leven
 • Minder afhankelijk van steeds schaarsere professionele ondersteuning
 • Kosten besparend
 • Eenvoudige, natuurlijke en intuÏtieve bediening
 • Op Maat, met een heldere focus op de individuele hulpvraag
 • Bevordert een hechte, natuurlijke relatie tussen professional, mantelzorg en sociale netwerk
 • Structuur in dagelijks leven
 • Veiligheid d.m.v. "Buddyknop"

 

Close to Care richt zich op meerdere partijen.

Instellingen, kleinschalige zorgondernemers, zorgcoöperaties, particuliere mantelzorgers, gemeentes en sociale (wijk)teams kunnen bij ons terecht voor een aanbod.

Referenties

Veluwse Innovatieprijs 2014
Veluwse Innovatieprijs 2014

Close to Care is genomineerd voor de prestigieuze Veluwse Innovatieprijs 2014.

De jury was onder de indruk van het innovatieve karakter van onze smartphone-applicatie. De wijze waarop de app de samenwerking tussen professional, mantelzorger en het sociale netwerk van de persoon faciliteert en inzet in een toegesneden ondersteuningstructuur, sprak zeer tot de verbeelding.

Tijdens de uitreiking van de prijs heeft Close to Care het net niet gehaald. Maar met de jury zien wij de nominatie als een belangrijke blijk van waardering en merken dat we met het innovatieve karakter van onze applicatie op de juiste weg zijn.

 

Habitat Lekker Leven, Buitenplaats De Poel te Apeldoorn
Habitat Lekker Leven, Buitenplaats De Poel te Apeldoorn

Buitenplaats De Poel is een particuliere zorgonderneming te Apeldoorn die is aangesloten bij Habitat Lekker Leven. In de zomer van 2014 heeft de Poel Close to Care ingezet bij de begeleiding van een aantal jongeren. Medewerkers en cliënten van De Poel zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze nieuwe technologie biedt. Samen met ouders, onderwijs en clienten wordt de technologische ondersteuning vrij eenvoudig gefocused op en aangepast aan de individuele zorgvraag. De mogelijkheid om feedback te vragen geeft goed zicht op de effecten van Close to Care.

Implementatie

De zorgondernemer of mantelzorger krijgt een programma geïnstalleerd waarmee hij Close to Care kan inrichten, gebaseerd op de hulpvraag van de persoon. Binnen dit programma kan de professional of mantelzorger ook de feedback volgen die de persoon geeft.

Een uitgebreide instructie over Close to Care maakt deel uit van de implementatie van de toepassing.

 

De persoon die de ondersteuning ontvangt moet een app installeren op zijn smartphone of tablet. Hiermee zijn alle functionaliteiten letterlijk binnen handbereik voor zowel de professional, de mantelzorger als voor de persoon in kwestie.

 

Alle data worden opgeslagen op de goedbeveiligde server van onze leverancier.  Zo zijn het safety-aspect en de privacy van een ieder gewaarborgd.

Over ons

Close to Care is een product van Habitat Lekker Leven.

Habitat Lekker Leven laat kwetsbare mensen volop meedoen in de maatschappij waardoor zij zich gezonder en gelukkiger voelen en minder steun van de overheid nodig hebben. Habitat Lekker Leven doet dit door het versterken van de zelfredzaamheid van mensen, het activeren en versterken van sociale netwerken, het smeden van lokale communities en het ontwikkelen van "Habitats", inspirerende leef-,werk' en woonomgevingen.

Habitat Lekker Leven is een coöperatieve netwerkorganisatie en een besloten vennootschap.

Habitat Lekker Leven is een initiatief van:
 
 
De initiatiefnemers vinden dat het anders moet en anders kan in de ondersteuning, zorg en participatie van maatschappelijk kwetsbare mensen. Vanuit die ambitie is Habitat Lekker Leven ontstaan. Op basis van jarenlange kennis en ervaring en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en talrijke praktijkvoorbeelden, is een nieuw innovatief participatieconcept ontwikkeld met de naam ‘Habitat Lekker Leven’. Close to Care draagt hieraan bij met behulp van moderne technologie.

Contact

 

 

 

Voor alle vragen over Close to Care kunt u terecht bij de volgende contactpersonen: 

 

 

 

 

 

 

Wij zullen Uw vragen beantwoorden en gaan graag met u in gesprek over de gebruiksmogelijkheden van Close to Care in uw specifieke situatie.